Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye, Nefelejcs Idősek Otthona Zalaegerszeg

A telephely személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény, ahová az idős ellátásban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy vehető fel.
A IV. számú telephelyen az engedélyezett férőhelyek száma 90, ebből 44 fő időskori demenciában szenvedő ellátott részére speciális ellátást biztosít az otthon. Az itt élők olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kapnak, melynek során szociális, testi és szellemi állapotuknak megfelelő egyéni bánásmódban részesülnek. Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülés során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét.
Egészségügyi ellátás keretében a telephely biztosítja:
 - az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást,
 - rendszeres orvosi felügyeletet,
 - szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást,
 - kórházi kezeléshez való hozzájutást,
 - a rendeletben meghatározott gyógyszerellátást,
 - gyógyászati segédeszköz ellátást,
 - mozgásterapeuta segítségével a kondíciójavítást.
Mentálhigiénés ellátás:
A mentálhigiénés munkatársak feladata a szolgáltatást igénybe vevő beilleszkedésének elősegítése, pszichés problémáinak megoldása, az együttélésének megkönnyítése, a foglalkoztatások (fizikai, mentális, szabadidős) megszervezése.
Az egészséges életmódra nevelés fő programja torna, séta és kirándulás.

 

Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye, Levendula Idősek Otthona Zalaegerszeg

A Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye szervezeti egységében működő Idősek Otthona, 90 idős ember ellátásáról, szükség esetén ápolásáról-gondozásáról gondoskodik. Az épületet virágos, fás zöld terület veszi körül. Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, kedvező földrajzi adottságú, a város közelsége ellenére is kitűnő levegőjű, csendes, nyugodt életteret biztosít az otthonban élő idős emberek számára.
Ellátottak köre:
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A telephelyen, a 4 órán túli ápolási igényű, elsősorban időskorú személyek ellátása történik, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetőleg akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Szolgáltatások:
A telephely célja és feladata olyan komplex tevékenység végzése, amely a korszerű fizikai és egészségügyi ellátással, pszichés gondozással és a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésével biztosítja az otthonban élő idős emberek mindennapi életének tartalommal történő megtöltését.
Az elhelyezés egy és két ágyas lakószobákban történik. A lakók részére orvosi javaslatra egészségi állapotuknak megfelelő normál és diétás étkezés is biztosított.
A hitélet gyakorlásának lehetőségét az intézményi munkatársakkal és külső segítőkkel folyamatosan biztosítják a telephelyen.

 

Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye, Búzavirág Idősek Otthona Zalaegerszeg

A Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegyen belül, 2007. július 01-től önálló gondozási egységként működő Idősek Otthona, ahol 85 fő magas ápolási igényű, ágyban fekvő és/vagy demenciában szenvedő ellátottak ápolása, gondozása és mentálhigiéniás ellátása történik.
Szolgáltatások:
A telephely gondozási tevékenysége körében olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújt, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül, amelynek keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő, testi-szellemi funkcióinak helyreállítására, illetve szinten tartására kerül sor. A szakemberek nagy figyelmet fordítanak az ellátottak mobilizálására, minőségi ápolására, a terminális állapotban lévők méltóságteljes gondozására.
A demenciában szenvedő ellátottak egyénre szabott, önellátási képességet fejlesztő illetve szinten tartó foglalkoztatásban részesülnek.
A telephelyen 85 idős ember számára biztosított az elhelyezés, ebből 38 fő zárt rendszerű részlegen kerül elhelyezésre, megteremtve ezáltal a biztonságos elhelyezés feltételeit. Az ellátottaink két és négy ágyas lakószobákban kerülnek elhelyezésre.
A magas színvonalú szakmai munkát egy jól felkészült gondozási – mentálhigiéniás team biztosítja.
A fizikai ellátás keretein belül nagy gondot fordítanak az otthonban az ágyban fekvő ellátottak mobilizálására. A napi, heti tervekbe beépül a gyógytornásszal való közös munka az egyén elvárásai szerint.

 

Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye, Margaréta Otthon Zalaegerszeg

Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény bentlakással. A Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye 2009. január 1-től, az I. számú telephely 100 férőhelyén pszichiátriai betegeket ápoló-gondozó, otthoni ellátás keretében kezdte meg működését.
A szolgáltatás célja:
A teljes körű intézményi ellátás biztosítja: a lakhatást egy-két-három ágyas szobákban, a folyamatos fűtést, világítást, melegvíz-ellátást, napi háromszori, vagy diétának megfelelő étkezést, mosást, karbantartást, egészségügyi ellátást.
A modern ellátási formák alapelve a korszerű bio-pszicho-szociális szemlélet, amely magába foglalja a folyamatosan megújuló farmakoterápiás lehetőségek mellett az életvezetési nehézségek enyhítését célzó pszichológiai betegvezetést, és a szociális készségeket javító foglalkozásterápiát is.
Az intézményben elhelyezett ellátottak teljes körű ellátásán túlmenően arra törekednek a szakemberek, hogy a társadalmi kirekesztettséget, izolációt csökkentse, illetve elkerülje. A szolgáltatás nyújtása közben a lehető legnagyobb súllyal igyekeznek támaszkodni a közösségi erőforrásokra és a még fennálló családi kapcsolatokra.
Szocioterápiás foglalkozások:
Az intézményben az ellátottak életkorának, képességeinek megfelelően, az egyéni gondozási tervben, illetve a kitűzött célokkal összhangban az alábbi tevékenységeket végzik a fogyatékkal élők.
 - kertészeti munkák
 - parkgondozás
 - intézményen belüli takarítás
 - konyhai kisegítő munka
 - mosodai munkák
Szociális készségek tréningjei:
 - mindennapi élettevékenység tréningjei
 - kommunikációs tréning
Szabadidős és kulturális programjaik:
 - megemlékezés a nemzeti ünnepekről
 - kirándulások és szabadtéri programok szervezése

 

Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye Napraforgó Otthon Zalaegerszeg

Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény bentlakással. A telephelyen a súlyos, halmozott fogyatékossággal élő ellátottak fizikális és mentális ellátása folyik.
A telephelyen a csecsemőkortól az idős korig minden korosztály megtalálható. A telephelyen két pavilonban történik a középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékossággal élő emberekk, halmozottan fogyatékossággal élő személyek, halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek, valamint más fogyatékosságban szenvedő személyek állandó és folyamatos ápolása, gondozása.
A gondozási és mentálhigiéniás szakmai egység feladata, az ellátottak részére az ellátott állapotához igazodó:
 - fizikai (egészségügyi, gondozási, rehabilitáció, habilitáció),
 - mentális fejlesztés, foglalkoztatás, oktatás.
A szolgáltatás célja:
Az intézményben zajló életet elsődlegesen a fogyatékos ellátottak egyéni szükségletei határozzák meg. Ezek figyelembevételével a következőket biztosítja a telephely.
 - speciális egyéni, ill. csoportos fejlesztést, foglalkoztatást,
 - 24 órás szakmai felügyeletet, családi kapcsolatok ápolását,
 - a szabadidő tartalmas eltöltését, a társadalmi integráció lehetőségét.
A mentálhigiéniás csoport tagjai kiscsoportos foglalkozásokat tartanak, melynek célja, mint minden bentlakásos intézménynek a céltalanság, a hospitalizáció kialakulása ellen ható tevékenység, amely az ellátottak képességeinek fejlődését segítheti elő. A szakemberek programterv alapján, egyénre szabottan végzik ez irányú feladataikat.
Foglalkozások keretében a telephely biztosítja:
 - állóképességet őrző torna, gyógytorna,
 - manualitást fejlesztő, kreatív foglalkozás,
 - kommunikációt, a kognitív funkciókat fejlesztő foglalkozások, magántanulók óraterv szerinti felkészítése,
 - személyiség fejlesztés, ergoterápia,
 - játékos foglalkozások,
 - főzőszakkör,
 - tánc és dráma- ének-zene –Ritmus.
A telephely ellátottjai évek óta jelen vannak a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület rendezvényein, illetve többnapos fesztiváljain.

Weboldalunkon sütiket használunk

A pozvagondos.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.